Se alle kompetanser

Barnevern \

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får hjelp og nødvendig omsorg. Barnevernet vil da ikke bare vurdere de fysiske forholdene for barnet, men også de psykososiale forholdene og den emosjonelle utviklingen til barnet.

Møtet med det offentlige barnevernet er for mange en alvorspreget og kanskje skremmende opplevelse, men barnevernet kan også være en ressurs i mange familier, i det de kan bidra med god og riktig barnefaglig veiledning.

Dersom barnevernet mener omsorgen for et barn ikke er tilfredsstillende, kan de beslutte å fremme sak om omsorgsovertakelse for Fylkesnemnda. Er det fare for at barnet blir vesentlig skadelidende ved å bli boende i hjemmet, har barnevernet hjemmel til å treffe akuttvedtak om plassering utenfor hjemmet.

Forvaltningsrettens regler kommer til anvendelse for barnevernets saksbehandling, kanskje viktigst er her bestemmelser om taushetsplikt og bestemmelser om at vedtak skal begrunnes.  Det vil si at dersom barnevernet fatter vedtak om hjelpetiltak, skal vedtakene være begrunnet. I tillegg kan vedtaket påklages.

Forholdet til privatrettslige barneregler:

Veldig ofte vil en barnevernssak også ha en side rettet mot privat barnerett, slik som spørsmålet om hvor barnet skal bo fast og hvordan skal samværet med den andre forelderen være. Kanskje må vi få på plass en ny avtale om omsorg for barnet for å imøtekomme barnevernets bekymring. Her er det viktig å huske på at det privatrettslige forholdet løses av egne regler, mens barnevernets behandling styres av barnevernsloven.

Kostnader:

Du kan la deg bistå av advokat på alle trinn av saken. Når barnevernet har meddelt deg at de vil fremme sak om omsorgsovertakelse får du dekket advokat av det offentlige. Før dette må du i utgangspunktet dekke kostnadene selv, men dersom du har liten inntekt kan du, begrenset til noen tilfeller, ha rett til fri rettshjelp. Det er også mulig at barnevernet betaler for advokat i møte med foreldrene. Våre advokater har god erfaring med å prosedere barnevernssaker, samt å bistå i møter med barnevernet, enten du er forelder eller barn/ungdom.

Undersøkelsessak:

Barnevernet er pliktig å gjennomgå og undersøke alle meldinger som de mottar der det fremsettes bekymringer rundt barn. Også anonyme meldinger. Dersom de mener meldingen skal følges opp med en undersøkelse åpner de en undersøkelsessak.  En undersøkelsessak kan vare inntil tre måneder, og i denne perioden vil barnevernet snakke med foreldrene og innhente informasjon om barnets situasjon fra f. eks. barnehage, skole, lege eller psykolog, politi. Du vil bli bedt om å gi samtykke til at de innhenter informasjon, og det kan være lurt å diskutere dette med en advokat før du signerer.

I tillegg vil barnevernet i undersøkelsessaken kunne kreve å få ha samtaler alene med barnet.

I mange tilfeller lukkes saken etter undersøkelsen.

Dersom barnevernet mener omsorgen for barnet ikke er tilfredsstillende kan de treffe vedtak om hjelpetiltak som foreldrene kan gi samtykke til. Eller de kan pålegge hjelpetiltak. Eller barnevernet kan beslutte å fremme sak om omsorgsovertakelse for Fylkesnemnda.

Under saksforberedelsen

Når barnevernet har meddelt deg at de vil fremme sak om omsorgsovertakelse får du dekket advokat av det offentlige. Det vil si at under saksforberedelsen for Fylkesnemnda har du rett til advokat.

Advokaten vil ta opp med deg hvordan du vil imøtegå barnevernets forslag til vedtak i saken. Er det dokumentbevis som må legges frem i forhandlingsmøtet? Er det vitner som kan opplyse saken bedre slik du vurderer det?

Det er viktig å huske på hva du sier og hvordan du oppfører deg, ikke minst i sosiale medier. Dette kan bli notert av barnevernet og brukt i saken.

Under forhandlingsmøtet:

Advokaten vil være din representant i barnevernssaken, og kan stille spørsmål til parter og vitner, samt bidra ellers med støtte og forklaringer.

Advokaten holder også innlegg under forhandlingsmøtet på vegne av den private part.

Samtaleprosess:

Fylkesnemnda i Hordaland tilbyr samtaleprosess dersom partene samtykker til dette. Samtaleprosess er en behandlingsform der nemndsleder inviterer til felles samtale mellom det offentlige og den private part, for å se om de kan bli enige om løsninger til barnets beste. I samtaleprosessen oppfordres partene til å være åpne og respektere synspunkt fra den andre side. Det kan gjennomføres flere samtaleprosesser dersom det er omstendigheter som skal prøves ut som et forsøk før en tar endelige beslutninger.

Leave a Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.