Se alle kompetanser

Fast eiendom \

Vi har flere advokater som kan bistå deg i forbindelse med fast eiendoms rettsområder.

Dette kan være problemstillinger i forbindelse med:

 • kjøp og salg av eiendom og leiligheter (avhendingsloven og bustadoppføringloven)
 • husleierett (både boligleie og næringsleie)
 • borettslagslovgivningen
 • eierseksjonsloven
 • tomtefeste
 • samt øvrige rettsforhold som vedrører fast eiendom.

Vi hjelper deg i forbindelse med tvister mellom selger og kjøper ved salg av fast eiendom, eller vedrørende tvister mellom huseier og bruker/leier av bolig.

Gjelder saken valg av eierform, organisering av prosjekter, herunder seksjonering av fast eiendom, utarbeidelse/oppdatering av vedtekter, avtaler mv, har vi advokater som kan bistå.

Borettslag og sameiers rettsforhold:

Styrene i borettslag, sameier og boligselskaper forvalter store verdier på vegne av eierne.

Styret er som oftest sammensatt av frivillige blant beboerne, og det vil på mange områder være behov for juridisk bistand.

Våre advokater besitter betydelig erfaring og kompetanse på de rettsområder som boligsammenslutninger fra tid til annen kommer borti. Vi har også bred erfaring i etablering av borettslag og eierseksjons-sameier.

Typiske rettsområder hvor vi yter bistand til etablerte boligselskaper kan være:

 • Plan- og byggesaker, herunder spørsmål vedrørende sameiernes/andelseiernes rett til å foreta endringer på egen bolig
 • Utleie av lokaler
 • Festekontrakter
 • Spørsmål knyttet til utvidelse av antall boliger eller sammenslåing av boliger
 • Konflikter med eller mellom beboere, herunder mislighold av plikter
 • Mindretallsvern
 • Fordeling av fellesutgifter
 • Saker vedr forkjøpsrett
 • Styreansvar
 • Ansvar for skade på bygning
 • Endring av eierform
 • Oppløsning av borettslag.

Eiendomsmegling:

Vi bistår ved kjøp og salg av bolig- og næringseiendommer.

Vi har meget konkurransedyktige vilkår knyttet til vår meglervirksomhet. Flere av våre advokater har lang erfaring med megling av eiendommer.

Vi markedsfører eiendommene både gjennom lokalpresse og over internett. 3 av våre advokater er faste medhjelpere for distriktets domstoler ved tvangssalg av eiendommer.

Vi bistår også ved salg av aksjer/andeler i eiendomsselskaper.Vi tar også oppgjøret om du selger boligen selv.

Jordskifte:

Jordskifteretten er en særdomstol for å håndtere forskjellige saker om eiendommer; både landbrukseiendommer, hytter og boliger i tettbygd strøk. Jordskiftesaker er tradisjonelt forbundet med landbrukseiendommer, men i dag gjennomføres det også en rekke slike saker i vanlige sentrumsnære boligstrøk. Jordskifteretten har en mer uformell håndtering av sakene enn de ordinære domstoler, og legger stor vekt på å forsøke å løse saker i minnelighet mellom partene. Det er også en rimeligere måte å løse tvister på enn de ordinære domstoler.

Typiske saker for jordskifteretten er:

 • Grensegang – der uklare grenser mellom eiendommer fastlegges
 • Rettsutgreiing – der uklare eiendoms- og bruksrettsforhold avklares
 • Oppløsning av tingsrettslige sameier
 • Bruksordninger – der det fastsettes regler for bruk og utnyttelse av for eksempel felles privat veg
 • Skjønn

Flere av våre advokater har lang erfaring i jordskifter og deltar årlig på en rekke jordskifter.

Leie- og festeforhold:

Avtaler om leie av næringslokaler og avtaler om leie av tomtegrunn er blant de aller viktigste avtaletypene, og begge avtaletypene gir opphav til mange tvister. Slike tvistesaker kan være kompliserte, både faktisk og rettslig, og de fleste vil trenge bistand fra en dyktig advokat for å kunne håndtere dem.

Den som vurderer å inngå avtale om leie av næringslokale eller avtale om leie av tomt, bør derfor drøfte avtalevilkårene med en advokat i forkant. Våre advokater har bred erfaring innenfor dette fagfeltet.

Avhendingssaker:

Som selger eller kjøper av bolig eller annen fast eiendom kan man havne i tvist om kjøpet. Tvist om mangler ved fast eiendom og forsinket overlevering er meget vanlig. Slike saker kan være kompliserte, både faktisk og rettslig, og de fleste vil trenge bistand fra en dyktig advokat for å håndtere tvisten.

Våre advokater har bred erfaring innenfor dette rettsområdet. Vi har ført en rekke slike rettssaker, både for privatpersoner og profesjonelle aktører. Vi tilbyr effektiv og kvalifisert bistand fra klagehåndtering/reklamasjon og frem til saken har funnet sin løsning enten dette blir gjennom et forlik eller en dom.

Vanlige problemstillinger kan være:

 • Krav mot selger, eiendomsmegler eller forsikringsselskap i tvister om kjøp og salg av eiendom
 • Reklamasjoner og krav på erstatning og/eller prisavslag som følge av feil og mangler eller forsinkelse
 • Arealsvikt
 • Heving av eiendomskjøp

Stikkord: Reklamasjon, forsinkelse, mangel / mangler, prisavslag, erstatning, heving, tilbakeholdsrett (rett til å tilbakeholde kjøpesum), «som den er» -kjøp/salg

Plan- og bygningsrett:

Vi bistår en rekke private parter i plan- og bygningssaker, herunder matrikulering av fast eiendom.

Dette gjelder saksforhold parten selv er involvert i – og saker der parten berøres av andres tiltak som for å nevne noen; deling av eiendommer, arealoverføringer, grensejusteringer, søknadspliktige bygge- og anleggsarbeid, søknadsfrie tiltak, tiltak som kan utføres uten ansvarshavende, fritak fra tekniske krav ved ombygginger, bruksendringer, dispensasjon, , klagesaker, pålegg om retting, tvangsfullbyrdelse, refusjon, ekspropriasjon og skjønn.

Leave a Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.