Se alle konpetanser

Tvangsfullbyrdelse og midlertidige rettsavgjørelser \

Private:
Rettergangen ved våre ordinære domstoler tar først og fremst sikte på å fastslå hva som er rett. Selv om dette blir fastslått, kan den berettigede vanligvis ikke selv ta seg til rette dersom motparten motsetter seg gjennomføring. For å sørge for at den som har fått sin rett fastslått ved dom, faktisk får det han eller hun har krav på, må man gå veien om namsmyndighetene (tvangsfullbyrdelse).

Stikkord:
Inkasso av pengekrav; bistand ved namsbehandling, midlertidige førføyninger (avgjørelser), arrest i formuesgoder, tvangsfravikelse (utkastelse) i husleieforhold mv

Inndrivelse av pengekrav:

Når skyldige krav ikke gjøres opp kan det være behov for rettslig inkasso (inndrivelse av pengekrav). For å kunne gå til rettslig inkasso må man skaffe et tvangsgrunnlag som beviser kravets eksistens og størrelse, f. eks dom, kjennelse eller et rettsforlik. Vi bistår både i prosessen med å skaffe et slikt tvangsgrunnlag, og med rettslig inkasso av pengekravet. Dette kan være f. eks tvangsinndrivelse gjennom namsmyndighetene med begjæring om utleggspant og/eller utleggstrekk i lønnsytelser el, begjæring av tvangssalg mv.

Midlertidig forføyning:

I noen tilfeller kan det imidlertid være behov for raske avgjørelser der man ikke kan vente på en dom fra rettssystemet.  For pengekrav kan man begjære arrest i motpartens eiendeler (formuesgoder) for å sikre at verdiene ikke forsvinner. For krav som gjelder andre ting enn penger kan man begjære midlertidig forføyning for å hindre at noen tar seg til rette eller for å sikre et krav eller en rett. Som eksempel kan nevnes å stoppe byggearbeider inntil en grensetvist er avgjort eller fjerne en veisperring mv.

I disse tilfellene trenger man ikke vente på en dom. Det er tilstrekkelig at man sannsynliggjør at man har et krav og at motpartens atferd gir grunn til at retten må treffe en midlertidig avgjørelse i påvente av dom eller annen avklaring av forholdet mellom partene.

I tillegg til de generelle reglene om arrest og midlertidig forføyning er det også egne regler på flere områder. Som eksempler nevnes:

  • Midlertidig avgjørelse om separasjon, bidrag, bruksrett til bolig og innbo og sikring av en ektefelles rettigheter ved delingsoppgjør etter samlivsbrudd
  • Midlertidig avgjørelse om foreldreansvar og hvem barnet skal bo fast hos
  • Midlertidig avgjørelse ved tvist om åpning av offentlig skifte

I disse sakene er en effektiv saksbehandling svært viktig og vi yter rask og kvalifisert bistand på alle disse områdene.

Utkastelse/tvangsfravikelse:

Med fravikelse menes fjerning av personer og/eller løsøre fra fast eiendom. Som utleier av fast eiendom kan man risikere at leietaker ikke betaler husleien eller misligholder leiekontrakten på annen måte. Dette kan bli aktuelt både under en løpende leiekontrakt eller etter utløpet av en tidsbestemt leiekontrakt, eller etter oppsigelse eller heving av leiekontrakt. Vi bistår utleiere i husleieforhold både med inndrivelse av husleiekrav og i utkastelse/fravikelsessaker.

Leave a Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.