Priser og betingelser \

Avhengig av sakstype og kompleksitet vil timeprisen for juridisk bistand normalt være fra kr 1 400 til kr 2 700 eks mva. Bruk av advokatfullmektiger i enkle saker faktureres fra kr 1 200 eks mva. Timeprisen vil fremgå av den skriftlige ordrebekreftelsen.

I saker av betydelig omfang vil DalheimRasmussen Advokatfirma kunne inngi nærmere spesifisert anbud eller tilbud på våre tjenester. Faste, offentlige klienter faktureres etter særskilt avtale.

Ved mindre oppdrag med klart avgrenset omfang, kan det på forhånd avtales en fast pris. For eksempel gjelder dette for privatpersoner ved opprettelse av enkle testamenter, samboeravtaler eller lignende. Tilsvarende kan avtales ved utferdigelse av kontrakt om kjøp av fast eiendom med overskjøting og gjennomføring av pengeoppgjøret mellom partene.

I saker hvor klientens utgifter til advokat i en rettstvist dekkes under vedkommendes villa-, innbo-, landbruks- eller ansvarsforsikring, vil klienten måtte dekke en egenandel som normalt utgjør kr 4 000 + 20 % av det overskytende beløp. Egenandelen vil bli innkrevd av DalheimRasmussen Advokatfirma.

I saker som er tilgodesett med fri rettshjelp, dvs. der klientens advokatbistand helt eller delvis dekkes av staten, faktureres det offentlige med de til enhver tid gjeldende satser. Utgifter som pådras i en sak dekkes etter regning. Alle priser er oppgitt ekskl. 25 % merverdiavgift. Vi gjør for øvrig oppmerksom på at vår honorarberegning ikke nødvendigvis vil være et produkt av timeføring og en fast timepris. Det vil – iht. Den norske Advokatforenings etiske regler – også kunne tas hensyn til bl.a. oppdragets art, tvistegjenstandens størrelse og sakens utfall.

Betalingsbetingelser

 

Fakturering vil skje løpende, avhengig av sakens karakter. I saker med løpende oppfølging vil fakturering normalt skje månedlig eller hver annen måned. A konto fakturering vil også kunne forekomme. Nye klienter vil av kreditthensyn kunne bli avkrevd et forskudd avpasset oppdraget størrelse og karakter. Det samme gjelder saker hvor det kan være tvil om klientens betalingsevne er i behold, f.eks. insolvenssaker. Forskudd vil bli satt inn på DalheimRasmussen Advokatfirma sin klientkonto og behandlet som klientmidler. Alle klientmidler behandles iht. Finanstilsynets retningslinjer.